Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcejX
POTRZEBUJESZ PORADY?
pomoc@cremedelacreme.expert
+48 883 155 062
DOSTAWA
1-2 DNI ROBOCZE
Dostawa GRATIS dla zamówień od 50 zł

Konkurs - Prezent na Mikołajki dla Ciebie i przyjaciółki

Konkurs na profilu Creme de la Creme na Facebook'u - Kosmetyki naturalne dla Ciebie i przyjaciółki na Mikołajki!

Konkurs trwa od 23 listopada od godziny 12:00 do  28 listopada 2017 do godziny 24:00 .

 

Zapraszamy na konkurs! 

 

Konkurs
Photo by Kari Shea on Unsplash

 

Wygraj organiczne kosmetyki z certyfikatami naturalności: ECOCERT, Natrue, Soil Association, COSMOS Standard.

Wybierz jeden kosmetyk dla siebie i jeden dla przyjaciółki/przyjaciela na Mikołajki. Opisz dlaczego te kosmetyki wybierasz.

 

Nagroda:

Nagrodą w konkursie są wybrane przez jednego zwycięzcę dwa kosmetyki z oferty sklepu internetowego www.cremedelacreme.expert, wskazane w odpowiedzi do zapytania konkursowego.

Wartość nagrody wynosi od 20 zł brutto do 624 zł brutto.

 

Udział w konkursie odbywa się za pośrednictem Facebook'a:

 

1. Wejdź na profil: www.facebook.com/cremedelacreme.expert/

 

2. W komentarzu posta konkursowego udziel odpowiedzi na pytanie:

Które dwa z kosmetyków naturalnych ze strony www.cremedelacreme.expert wybierasz jako nagrodę w konkursie i chcesz otrzymać jeden kosmetyk dla siebie i jeden dla przyjaciółki/przyjaciela na Mikołajki?

Opisz dlaczego.

 

UWAGA! Jeśli chcesz otaguj w komentarzu osobę, której chcesz ofiarować jeden z kosmetyków naturalnych wchodzących w skład nagrody.

 

 

 

Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki Konkursu prowadzonego pod nazwą „Kosmetyki naturalne dla Ciebie i przyjaciółki na Mikołajki” zwanego dalej „Konkursem”.
2. Konkurs jest przeznaczony dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook.com.

 

§ 2
Organizatorem Konkursu i przyrzekającym nagrody zgodnie z art. 919 oraz art. 921 Kodeksu cywilnego, jest sklep internetowy www.cremedelacreme.expert, którego włascicielem jest firma Web.Seven Zbigniew Nowicki, ul. Długa 13, 95-041 Gałków Mały, IP 7291468420, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany lub administrowany przez operatora serwisu Facebook.com.

 

§ 4
Regulamin jest dostępny pod adresem www.cremedelacreme.expert/blog/49/Konkurs-Prezent-na-Mikolajki oraz w siedzibie Organizatora.

 

II. Uczestnictwo w Konkursie

 

§ 5
1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być osoba fizyczna dysponująca pełną zdolnością do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) dysponuje profilem osobistym w serwisie Facebook, zwanym dalej „Profilem”,
b) założonym i prowadzonym zgodnie z regulaminem serwisu Facebook, w tym uwzględniającym dane osobowe zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora w ramach stosunku pracy, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy świadczenia usług, zlecenia, umowy o dzieło).

 

§ 6
Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

III. Przebieg Konkursu

 

§ 7
Konkurs trwa od 23 listopada 2017 od godziny 12:00  do 28 listopada 2017 do godziny 24:00 i jest zwany dalej „Okres trwania Konkursu”.

 

§ 8
1. Konkurs polega na udzieleniu przez Uczestników, jak najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie: „Które dwa z kosmetyków naturalnych ze strony www.cremedelacreme.expert wybierasz jako nagrodę w konkursie i chcesz otrzymać jeden dla siebie i jeden dla przyjaciółki/przyjaciela na Mikołajki? Opisz dlaczego.”, zwane dalej „Pytaniem konkursowym”.
  

2. Odpowiedź na pytanie konkursowe musi zostać udzielona w formie komentarza pod wpisem konkursowym umieszczonym na profilu serwisu Facebook dostępnym pod adresem www.facebook.com/cremedelacreme.expert, z wykorzystaniem Profilu Uczestnika.

Zgłoszenie musi zostać dokonane w Okresie trwania Konkursu.

 

3. Odpowiedź na Pytanie konkursowe będzie poddana ocenie z punktu widzenia następujących kryteriów: nieszablonowości podejmowanego zagadnienia i oryginalności uzasadnienia
4. Odpowiedź na Pytanie konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich, być sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami.
5. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 9
1. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia. Oznacza to także, że ten sam Uczestnik nie może dokonywać zgłoszeń posługując się różnymi Profilami.
2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
3. Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

 

§ 10
1. Jury Konkursu składa się przedstawicieli Organizatora liczbie 2 następujących osób: Anna Błasiak i Agnieszka Nowicka zwanych dalej „Jury”.
2. Jury dokona wyboru jednej odpowiedzi na Pytanie konkursowe, które zdaniem Jury są najlepsze z punktu widzenia kryteriów wskazanych w § 8 ust. 3 Regulaminu.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie zamieszczone na podstronie bloga: www.cremedelacreme.expert/blog w terminie 5 dni od zakończenia Okresu trwania Konkursu.

 

IV. Nagroda

 

§ 11
1. Jeden uczestnik, którego odpowiedź na Pytanie konkursowe zostanie wybrana przez Jury, zwany dalej „Zwycięzcą”, otrzymuje nagrodę w postaci dwóch wybranych ze strony www.cremedelacreme.expert kosmetyków naturalnych, zwanych dalej „Nagrodą”. Nagrodą w postaci kosmetyku będą dwa produkty, jeden dla użytkownika, i jeden dla przyjaciółki/przyjaciela, wskazane w odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2. Zwycięzca zostanie poproszony o wskazanie swojego adresu e-mail oraz innych danych osobowych niezbędnych w celach przekazania Nagrody oraz rozliczenia podatku dochodowego od wartości Nagrody. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą za pośrednictwem wiadomości skierowanej na Profil Uczestnika założony w portalu Facebook w terminie 5 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu.
3. Niezależnie od uprawnienia do otrzymania Nagrody, jednocześnie Zwycięzca uzyskuje uprawnienie do dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 10% wartości nagrody. Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej wygranych w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie wpłacona przez Organizatora na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego zgodnie zobowiązującymi przepisami i nie może zostać przekazana Uczestnikowi w innej formie, aniżeli w postaci zaliczenia na stosowny podatek dochodowy.
4. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.

5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrodę w postaci kuponu rabatowego -15% na zakupy w sklepie interentowym www.cremedelacreme.expert. Nagroda zostanie przekazana za pomocą komunikatu bezpośredniego do użytkownika, poprzez narzędzie do komunikacji wewnątrz serwisu społecznościowego poprzez komunikator Facebook od @cremedelacreme.expert

 
§ 12
1. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy w terminie 5 dni od daty uzyskania przez Organizatora od Zwycięzcy informacji wskazanych w § 11 ust. 2 Regulaminu.
2. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy w ciągu 14 dni daty wysłania do Zwycięzcy prośby, o której mowa w § 11 ust. 2 Regulaminu, Zwycięzca traci prawo do Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. W takiej sytuacji Jury zbiera się ponownie i wybiera nowego Zwycięzcę.

 

V. Prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora

 

§ 13
1. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie osobę:
a. która nie spełnia warunków określonych w § 5 Regulaminu,
b. która nie stosuje się do zasady określonej w § 9 ust. 1 Regulaminu,
c. która naruszają postanowienie § 9 ust. 3 Regulaminu,
d. której odpowiedź na Pytanie konkursowe naruszy postanowienie § 8 ust. 4 Regulaminu.
2. Gdyby osoba, co do której istniały podstawy do jej wykluczenia z Konkursu zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, została Zwycięzcą, wówczas traci ona prawo do Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. W takiej sytuacji Jury zbierze się ponownie i dokona wyboru nowego Zwycięzcy.

 

VI. Prawa autorskie

 

§ 14
1. Z chwilą przekazania Nagrody Zwycięzcy, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Zwycięzca przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi na Pytanie konkursowe bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie początkowej Okresu trwania Konkursu, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Ponadto Zwycięzca upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Zwycięzca zobowiązuje się do niewykonywania prawa do integralności utworu w odniesieniu do treści Zgłoszenia i upoważnia Organizatora do dokonywania wszelkich zmian w treści utworu. Zwycięzca rezygnuje z zamieszczenia wraz z utworem informacji, że jest ich autorem, wyrażając zgodę na jego anonimowe rozpowszechnianie.
2. Z chwilą zamieszczenia odpowiedzi na Pytanie konkursowe, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do odpowiedzi na Pytanie konkursowe, udzielonej na czas nieograniczony, na polach eksploatacji wskazanych w postanowieniu ustępu powyższego.
3. Zarówno Zwycięzca, jak i Uczestnicy wyrażają zgodę na anonimowe korzystanie przez Organizatora z ich odpowiedzi na Pytanie konkursowe w ramach pól eksploatacji określonych w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu.

 

VII. Dane osobowe

 

§ 15
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane, w celach związanych z realizacją Konkursu, rozliczeniem podatkowym Zwycięzcy, rozpoznaniem reklamacji, przekazaniem Nagrody i zamieszczeniem informacji o Zwycięzcy.
2. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Podanie przez Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie.

 

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 

§ 16
1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora przez Uczestnika w formie pisemnej na adres wskazany w postanowieniu § 2 ust. 1 Regulaminu lub e-mailem na na adres: Web.Seven Zbigniew Nowicki 95-041 Gałków Mały, ul. Długa 13 .
2. Reklamacja powinna zawierać: przyczynę reklamacji oraz dane personalne umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 

§ 17

1. Organizator ma prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.

Napisz komentarz  
Komentarze
Brak komentarzy
Zobacz również
ZAPISZ SIĘ
POWIADOMIMY CIĘ O WSZYSTKICH NOWOŚCIACH I PROMOCJACH.
NIGDY NIE OMINIE CIĘ ŻADNA NOWINKA!
Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej od Creme de la Creme zawierającej informacje o ofercie kosmetyków organicznych oraz o prowadzonych promocjach i dostępnych rabatach. Zapisz

Partnerzy

MádaraMia HöytöNATURATIVNourishOdylique by Ess CareOrganic Surge Pinks BoutiqueTerre Verdi
MádaraMia HöytöNATURATIVNourishOdylique by Ess CareOrganic Surge
Pinks BoutiqueTerre Verdi
Bądźmy w kontakcie
Zapisz się, powiadomimy Cię o wszystkich nowościach i promocjach.
Niech nigdy nie ominie Cię żadna nowinka

Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej od Creme de la Creme zawierającej informacje o ofercie kosmetyków organicznych oraz o prowadzonych promocjach i dostępnych rabatach.
Dołącz do nas
PARTNERZY W OBSŁUDZE ZAMÓWIEŃ